Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
cevap
6k Okunma
Geçici Vergi Mükellefleri:Basit usulde vergilendirilenler hariç ticari kazanç sahipleri, serbest ...
Oy Ver
cevap
7k Okunma
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Kurumlar Vergisinde Nasıl Giderleştirilecektir? Kuruluş ve örgütl...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Hisse senedi kar payları geçici 67 nci madde kapsamı dışında olduğundan tevkifata tabi değildir. ...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Kurumlar Vergisi Kanunu (5-1/e) uygulamasında; Kurumlar tarafından, inşaatı henüz tamamlanmayan, ...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Vuk 114’üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hatal...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Gelir Vergisi Kanununun 40/3. maddesine göre, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ila...
Oy Ver
cevap
27k Okunma
Basit ortalama, ağırlıklı ortalama ve hareketli ağırlıklı olmak üzere üç çeşit ortalama maliyet y...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Cezalarda Tekerrür Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve ce...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK)’nun “kısmen haczedilebilen ge...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Kurumlar Vergisinde İndirilebilecek Bağış ve Yardım Tutarının Tespiti 1 Seri No.lu KVK Genel Tebl...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV’nin konusuna girme...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Mali tatilin kapsamı incelemeye başlamadır. Eğer denetim elemanı Mali Tatil öncesinde işyerinde i...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Yangın deprem ve su basması gibi afetler, – Bozulmak, kırılmak, çürümek, çatlamak gibi hall...
Oy Ver
6k Okunma
İndirilemeyecek KDV Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesine göre; aşağıdaki vergiler mük...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Motorlu Taşıtlar Kanunu’nun 14’üncü maddesi  hükmü gereğince motorlu araçlardan sadece; -Minibüs,...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Tam sorumlulukta KDV’nin tamamı vergi sorumlusu (Alıcı) tarafından beyan edilerek vergi dairesin...
Oy Ver
4k Okunma
Bay (B) Ortağı olduğu (Y) Ltd. Şti.’ndeki hissesinden doğan fakat devir tarihi itibariyle h...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
ERTESİ YILA GEÇEN YÜKLENME GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENME Yüklenmeye Girişilmesi Geleceğe Y...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Proforma fatura, satılacak malın fiyatı, malın özellikleri ve satış şartları hakkında alıcıya bi...
Oy Ver
3k Okunma
– Her şeyden önce Hazine Zararı’nın ne demek olduğunu anlamalıyız. Hazine Zararı̵...
Showing 1 - 20 of 295 results

Send this to a friend