İndirilemeyecek KDV

Cevaplanmış
2
0

İndirilemeyecek KDV
İndirilemeyecek KDVKatma Değer Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesine göre; aşağıdaki vergiler mükellefin
vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez.
• Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi,
• Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,
• Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği
yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi,
• Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi.

En iyi Cevap
1
0

Aynı Kanunun 34 üncü maddesine göre ise, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan
mal ve hizmetlere ait katma değer vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir.

Harika Cevap
1
0

KDV Kanununun 30 uncu maddesi kapsamındaki durumlara
ilişkin olarak yüklenilen KDV indirim konusu yapılamamaktadır.
İndirim konusu yapılmayan bu vergiler, Gelir ve Kurumlar Vergisi
Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet
unsuru olarak dikkate alınabilmektedir. Gelir ve Kurumlar
Vergisi Kanunları uyarınca indirimi kabul edilmeyen giderler
nedeniyle yüklenilen KDV ise, gider veya maliyet unsuru
olarak değil, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate
alınmaktadır.
– Zayi olan mallarda olduğu gibi indirilemeyecek KDV koşulları
sonradan oluşmuş ve yüklenilen KDV’nin daha önce indirim
konusu yapılmış olması durumunda, bu tutarların
indirilemeyecek KDV haline dönüştüğü vergilendirme dönemine
ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırına
dahil edilmesi suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması
gerekmektedir.

Malın tamamen yok olmaması, ancak değerinde
önemli derecede düşüklük meydana gelmesi halinde
malın zayi olması hükümleri geçerli olmayacaktır. Bu
durumda malların zayi olması değil, düşük bedelle
veya zararına satışı söz konusu olacağından, bu
malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV’nin
indirim konusu yapılabilecektir.
Örneğin;
– Üretim esnasında renginde problem olan giyeceklerin,
– Yangın sonucu tamamen yok olmayan ve ekonomik
değeri olan yedek parça ve malzemelerin daha düşük
bir fiyatla satılması halinde, bunlar nedeniyle
yüklenilen KDV’nin tamamı indirim konusu
yapılabilecektir.

  • Misafir, 8 yıl önce cevaplanmış
  • son düzenleme: 8 yıl önce
İyi Cevap
1
0

Teşekkürler.

  • Melih, 8 yıl önce cevaplanmış
  • son düzenleme: 8 yıl önce
Showing 3 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)