Hisse Senedi Kar Paylarının Vergilendirilmesi

3
0

Hisse senedi kar payları geçici 67 nci madde kapsamı dışında olduğundan tevkifata tabi değildir. Gelir Vergisi Kanununun 22’nci maddesi hükmü uyarınca, elde edilen kar payının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutarın aynı Kanunun 86’ncı maddesinde belirtilen beyan haddini aşması halinde (2014 yılı için 27.000 TL) beyan edilecektir.

Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden kurum bünyesinde yapılan %15 oranındaki tevkifatın tamamı mahsup edilecektir.

 

Menkul sermaye iratlarında:
GVK MADDE 22 –  1.  Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır. (*)
2. Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94’üncü madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. (**)

GVK MADDE 75 –  Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkül sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.
Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar menkul sermaye iradı sayılır:
1 – Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları ile konut finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve varlık finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ödenen faiz, kâr payı veya benzeri gelirler dahil.); (*)
————
(*)(5582 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
1 – (2574 sayılı Kanunun 13’üncü maddesiyle değişen bent)(1.1.1982 tarihinden geçerli olmak üzere) Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (Kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile (3824 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değişen ibare)(1.1.1992 tarihinden geçerli olmak üzere) Sermaye Piyasası Kanununa Göre Kurulan Yatırım Fonları ( ) katılma belgelerine ödenen kâr payları dahil.) (*)
————-
(Œ)(3824 sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare) “Menkul Kıymetler Yatırım Fonları”
————-
(*)(2574 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
1 – Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (Kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler dahil);
————-
2 – (3239 sayılı Kanunun 57’nci maddesiyle değişen bent)(1.1.1986 tarihinden geçerli olmak üzere) İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları muameleler nisbetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz.)
(5615 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle eklenen paragraf)(1.1.2007 tarihinden geçerli olmak üzere) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7’nci maddesindeki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde; Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az % 50’sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kazançları dağıtılsın veya dağıtılmasın, iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren yıl itibarıyla dağıtılan kâr payı sayılır. Türkiye’de vergilendirilmiş kazancın iştirak tarafından sonradan dağıtılması durumunda, elde edilen kâr paylarının vergilendirilmiş kısmı bu tutardan indirilir.
Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr payları, şirket kârının ilişkin bulunduğu takvim yılında elde edilmiş sayılır; (*)
————-
(*)(3239 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
2 – İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited şirket ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz).
————-
3 – Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr payları;
4 – (4842 sayılı Kanunun 7’nci maddesiyle değişen bent)(24.4.2003 tarihinden geçerli olmak üzere) Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmı, (*)
————-
(*)(4842 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
4 – (4369 sayılı Kanunun 39’uncu maddesiyle değişen bent)(1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar (Kurumlar Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin 1 numaralı bendinde yazılı kazançlar hariç) düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan Kurumlar Vergisi ve Fon Payı düşüldükten sonra kalan kısım,(*)
(*)(4369 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
4 – (3946 sayılı Kanunun 16’ncı maddesiyle değişen bent)(1.1.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren kurumların, indirim ve istisnalar (4108 sayılı Kanunun 22’nci maddesiyle değişen hüküm)(1.1.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) (Kurumlar Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin 1 ve 6 numaralı bentlerine göre kurumlar vergisinden müstesna tutulan kazançlar hariç) (Œ) düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım; (*)
————-
(Œ)(4108 sayılı Kanunla değişmeden önceki hüküm)
4 – (Kurumlar Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin 1 ve 6 numaralı bentlerine göre kurumlar vergisinden müstesna tutulan kazançlar ile yatırım indirimi tutarı hariç)
————-
(*)(3946 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
4 – (3239 sayılı Kanunun 57’nci maddesiyle değişen bent) Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık beyanname veren dar mükellefiyete tabi kurumların ticari bilançolarına göre doğan kârdan, yabancı ulaştırma kurumları ile özel beyanname veren dar mükellefiyete tabi kurumların, Kurumlar Vergisine matrah olan kurum kazancından Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra kalan kısım;
(*)(3239 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
4 – Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellefiyete tabi kurumların ticari bilançolarına göre doğan kârdan Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra kalan kısım;
————-
5 – (5582 sayılı Kanunun 28’inci maddesiyle değişen bent)(6.3.2007 tarihinden geçerli olmak üzere) Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler hariç ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi (6111 sayılı Kanunun 80’inci maddesiyle değişen ibare)(25.2.2011 tarihinden geçerli olmak üzere) Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından (Œ) sağlanan gelirler (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları irat sayılmaz.); (*)
————
(Œ)(6111 sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare)
“ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden”
————
(*)(5582 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
5 – (4369 sayılı Kanunun 39’uncu maddesiyle değişen bent)(1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) Her nev’i tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları irat sayılmaz.);(*)
(*)(4369 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
5 – (3824 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değişen bent)(1.1.1992 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) Her nev’i tahvil faizleri ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (Ödeme, menkul kıymetlerin gelirleriyle birlikte menkul kıymetlerin itfa bedelini de ihtiva ettiği takdirde, menkul kıymetlerin itfa edilen kısmı irat sayılmaz. Ancak, döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları irat sayılır.) (*)
(*)(3824 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
5 – (1.1.1992 tarihinden önceki şekli)(3239 sayılı Kanunun 57’nci maddesiyle değişen bent) Her nevi tahvil faizleri ve hazine bonosu faizleri ile gelir ortaklığı senetlerinden sağlanan gelirler (ödeme, bu menkul kıymetlerin gelirleriyle birlikte tahvil, hazine bonosu ve gelir ortaklığı senedinin itfa bedelini de ihtiva ettiği takdirde, tahvil ile hazine bonosu ve gelir ortaklığı senedinin itfa edilen kısmı irat sayılmaz);
(*)(3239 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
5 – Her nevi tahvil faizleri (yıllık ödeme faizle birlikte tahvilin itfa bedelini de ihtiva ettiği takdirde tahvilin itfa edilen kısmı irat sayılmaz);
————-
6 – (3239 sayılı Kanunun 57’nci maddesiyle değişen bent)(1.1.1986 tarihinden geçerli olmak üzere) Her nevi alacak faizleri (Adi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklarla cari hesap alacaklarından doğan faizler ve kamu tüzel kişilerince borçlanılan ve senede bağlanmış olan meblağlar için ödenen faizler dahil); (*)
————-
(*)(3239 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
6 – Her nevi alacak faizleri (adi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklarla cari hesap alacaklarından doğan faizler. Hazine tahvili ve bonoları da dahil olmak üzere kamu tüzel kişiliklerince borçlanılan ve senede bağlanmış olan meblağlar için verilen faizler dahil);
————-
7 – Mevduat faizleri (4761 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişen parantez içi hüküm)(1.7.2002 tarihinden geçerli olmak üzere) (Bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer müesseselere yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen faizler, bunlar dışında kalan kişi ve kuruluşlardan devamlı olarak para toplama işi ile uğraşanların her ne şekil ve ad altında olursa olsun toplanan paralara sağladıkları gelirler ve menfaatler ile bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler de mevduat faizi sayılır.); (*)
————-
(*)(4761 sayılı Kanunla değişmeden önceki parantez içi hüküm)
(Bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer müesseselere yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen faizler ile bunlar dışında kalan kişi ve kuruluşlardan devamlı olarak para toplama işi ile uğraşanların her ne şekil ve ad altında olursa olsun toplanan paralara sağladıkları gelirler ve menfaatler de mevduat faizi sayılır);
————-
8 – Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller;
9 – İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar;
10 – Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
11 – (3239 sayılı Kanunun 57’nci maddesiyle 1.1.1986 tarihinden geçerli olmak üzere bent yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)
————-
(*)(3239 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki bent)
11 – 77’nci maddede yazılı vergi alacağı;
————-
12 – (3239 sayılı Kanunun 57’nci maddesiyle değişen bent)(1.1.1986 tarihinden geçerli olmak üzere) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları. (*)
————-
(*)(3239 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
12 – Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları.
————-
13 – (4842 sayılı Kanunun 37/1-e maddesiyle 24.4.2003 tarihinden geçerli olmak üzere bent yürürlükten kaldırılmıştır.) (*).
————-
(*)(4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki bent)
13 – (3946 sayılı Kanunun 16’ncı maddesiyle eklenen bent)(1.1.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) Mükerrer 75’inci maddede yazılı vergi alacağı.
————-
14 – (3946 sayılı Kanunun 16’ncı maddesiyle eklenen bent)(1.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere)(6322 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle değişen ibare)(15.6.2012 tarihinden geçerli olmak üzere) Menkul (Œ) kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler.
————-
(Œ)(6322 sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare)
“Bu maddenin 2’nci fıkrasının 5 numaralı bendinde yeralan menkul”
————
15 – (6327 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle değişen bent)(29.8.2012 tarihinden geçerli olmak üzere) Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından;
a) On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarları,
b) On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları. (*)
————
(*)(6327 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
15 – (4697 sayılı Kanunun 5’inci maddesiyle eklenen bent)(7.10.2001 tarihinden geçerli olmak üzere) Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından;
a) On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler,
b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler,
c) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler.
————
16 – (6327 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle eklenen bent)(29.8.2012 tarihinden geçerli olmak üzere) Bireysel emeklilik sisteminden;
a) On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.),
b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.),
c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.).
17 – (6353 sayılı Kanunun 65/a maddesiyle 16 numaralı bent 17 numaralı bent olarak 12.7.2012 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.)(6322 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle eklenen bent)(15.6.2012 tarihinden geçerli olmak üzere) Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dışında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler.
Yukarıda yazılı iratlar, bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde nazara alınır. (**)
(6327 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle eklenen fıkra)(29.8.2012 tarihinden geçerli olmak üzere) Bu maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan irat tutarı; varsa fesih ve iştira kesintisi indirilmeden önceki birikim tutarından, yatırıma yönlendirilen tutar indirilerek bulunur. Aynı fıkranın (16) numaralı bendinde yer alan irat tutarı; hak kazanılan Devlet katkısı ve getirileri dahil ödemeye konu toplam birikim tutarından, (varsa ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin) ödenen katkı payları ve Devlet katkısının hak edilen kısmı indirilerek bulunur.
————
(**)(2361 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli)
MADDE 75 – Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında, nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyle elde ettiği temettü, faiz, kira ve benzeri iratlar, menkul sermaye iradıdır.
Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar, menkul sermaye iradı sayılır:
1 – Her nevi hisse senetlerinin temettüleri (Müessis ve intifa hisseleri dahil);
2 – Her nevi tahvilat faizleri (Yıllık ödeme, faizle birlikte tahvilin itfa akçesini de ihtiva ettiği takdirde, itfa akçesine tekabül eden kısım irat sayılmaz);
3 – İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited şirket ortaklariyle komanditerlerin kâr hisseleri, kooperatif şirketlerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatif şirketlerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden tahassül eden kârların ortaklıkla yaptıkları muameleleri nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz);
4 – Her nevi alacak faizleri (Adi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklarla cari hesap alacaklarından doğan faizdir. Hazine tahvili ve bonoları da dahil olmak üzere kamu tüzelkişilerince borçlanılan ve senede bağlanmış olan meblağlar için verilen faizler dahildir);
5 – Mevduat faizleri (Bankalara, tasarruf sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer müesseselere yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen faizler).

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)