Kategori: Kurumlar Vergisi

Oy Ver
cevap
7k Okunma
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Kurumlar Vergisinde Nasıl Giderleştirilecektir? Kuruluş ve örgütl...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Bağış ve Yardımlar ile İlgili Özel Durumlar Kurumlar Vergisi’nde Bağış ve yardımlarla ilgil...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Personele Verilen Temettü İkramiyeleri Gelir Vergisi Kanunu’...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Tasfiye karı; Tasfiye Dönemi Sonundaki Servet Değeri ile Tasfiye Dönemi Başındaki Servet Değeri ...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kooperatiflerin taşınmazlarını kiraya vermeleri ortak dışı işlem olarak değerlendirileceğinden, k...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname verecektir. Mükelleflerin şubeleri...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Kurumlar Vergisinde İndirilebilecek Bağış ve Yardım Tutarının Tespiti 1 Seri No.lu KVK Genel Tebl...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Komandit Şirkette Kurum Kazancı Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın...
Oy Ver
4k Okunma
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 12 nci maddesi hükmüne göre, kurumların, ortakların...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Kur farkları ve vade farkları serbest bölgede doğan alacaklarla ilgili olmak kaydıyla istisna kap...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Serbest bölgede imalat faaliyetinde bulunan mükellef faaliyet ruhsatını 06.02.2014 tarihinden önc...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
✓ Zararlar başka faaliyetlerden mahsup edilemez . ✗ ✗ ✓ Giderler başka faaliyet kazançlarından in...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
1 seri no’lu KVK Tebliği’nde bu husus ayrıntılı olarak açıklanmıştır; ancak özetlemek...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Tam Bölünme Nedir?: Tam mükellef bir SERMAYE şirketi ==>> Tam mükellef 2 veya daha fazla se...
Oy Ver
4k Okunma
İş Ortaklığı’nın Unsurları 1. Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
KVK MD. 5/3 ” İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kuru...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Borç veren tarafından düzeltme yapılırken, faiz gelirlerinden örtülü sermayeye isabet eden kısıml...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Bireysel katılım yatırımcısı, Hazine Müsteşarlığınca devlet desteklerinden yararlanmaları için ke...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
– Amortismana tabi olmayan harcamalar, ( örneğin arsa ) – Tamamlanmış yatırımlara ait...
Showing 1 - 20 of 44 results

Send this to a friend