Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
cevap
3k Okunma
Ortaklarda ortaklardan birinin gerçek usule tabi olması diğer ortakları da gerçek usule tabi hale...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken – muhasebe kayıt, &#...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
İhaleye Girilmemesi Karşılığında Alınan Paraların vergilendirmesi esasen arızi kazanç hükümlerine...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Re’sen tarhta mahsup: Madde 33 – Re’sen takdir olunan matra...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Tahakkuk fişi esası: Madde 25 – Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler “Ta...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan İştirak Hisseleri ve Taşınmazların Satışı 3065 sayılı KDV Kanunu...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Proforma fatura, satılacak malın fiyatı, malın özellikleri ve satış şartları hakkında alıcıya bi...
Oy Ver
cevap
6k Okunma
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda düzenlenen diğer korunma hükümlerin...
Oy Ver
4k Okunma
Örtülü sermaye kabul edilen borçlanmalarda TL’nin değer kazanması sonucu oluşacak kur farkı gelir...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz...
Oy Ver
4k Okunma
Asgari geçim indirimi uygulamasından, ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler yararlanabilir. ...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilümum vesikalar ve yaz...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Madde 23 – Verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir.
Oy Ver
cevap
1k Okunma
İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı ...
Oy Ver
4k Okunma
– Henüz başlamamış olan ticari – zirai veya mesleki faaliyete HİÇ GİRİŞİLMEMESİ karşı...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
-İştirak edilen kurumun geçmiş yıl karını dağıtması istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecekti...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Komandit Şirkette Kurum Kazancı Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
– Bölünen tam mükellef sermaye şirketi olmalı, devralanlar(veya mevcut yeni kurulacaklar); ...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Sürelerin Hesaplanması (VUK Md.-18) Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplan...
Showing 21 - 40 of 295 results

Send this to a friend