Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
cevap
2k Okunma
Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzir hayvan ve haşarat istilası ...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlıyarak beş yıl içinde tarh ...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. Zamanaşımı, mükellefin bu husust...
Oy Ver
2k Okunma
1. İkmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk e...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi, kanunlarında gösterilen süreler içinde ödenir. Ödeme süresinin son günü verg...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi borcu, mükellefin bu bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Mükellef vergi borcunun...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Verginin tarh ve tahakkukunda tebliğ yerine geçen muameleler hakkındaki hükümler mahfuzdur. Diğe...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Tebliğ olunan vesikalar, esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı hukuki kıymetlerini kay...
Oy Ver
2k Okunma
Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kal...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Maliye Bakanlığı tebliğleri posta yerine memur vasıtasıyla da yaptırmaya yetkilidir. Bu madde hük...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
İlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere, yerinde, adres bildirenlere ise posta ile t...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
İlanlarda, tebliğin ilgili bulunduğu vergiler gösterilmek suretiyle adları (Tüzel kişilerde unva...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
İlan aşağıdaki şekilde yapılır: 1.İlan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan koymaya...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoliyle yapılır. 1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse;...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Tebliğ olunacak evrakı muhtevi zarf posta idaresince muhatabına verilir ve keyfiyet muhatap ile...
Oy Ver
2k Okunma
Bu kanuna göre bilinen adresler şunlardır: 1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adre...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Bilinen adrese gönderilen mektuplar posta idaresince muhatabına teslim edildiği tarihte tebliğ...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Posta ile tebliğde tebliğ edilecek vesika kapalı bir zarf içinde postaya verilir. Bunun için, şek...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Kamu idare ve müesseselerine yapılacak tebliğ, bu idare ve müesseselerin en büyük amirlerine veya...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ o memleketin yetkili makamı vasıtasiyle yapılır. Bunun için...
Showing 41 - 60 of 295 results

Send this to a friend