İhraç Kaydıyla Teslim

1
0

İhraç Kaydıyla Teslim İhraç Kaydıyla Teslim
3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi gereğince; ihraç edilmek şartıyla
imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV,
ihracatçılar tarafından ödenmez.
Bu kapsamda yapılan teslimlerle ilgili olarak düzenlenen faturaya;
“3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç
edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir.”
ifadesi
yazılır.
-Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde
beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk
ettirilerek tecil olunur.
-Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay
başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen
vergi terkin olunur.
İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun16 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte
tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Kanunda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.
– Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından 3065 sayılı
Kanunun 32 nci maddesi hükmü uygulanmaz.
– İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek KDV,
ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan
vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe
ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamaz.
– İhracatçılara mal teslim eden imalatçıların terkin ve iade işlemleri ihracatın
gerçekleşmesinden sonra yapılır.
İade veya tecil olunacak vergi miktarı, mükellefin ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.

ihraç kaydıyla teslimİhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay
içinde gerçekleştirilememesi halinde
, en geç üç aylık sürenin dolduğu
tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara üç aya kadar ek
süre verilebilir.
İhraç kaydıyla teslimlerde tecil-terkin uygulaması ihtiyari bir uygulama
olup, bu kapsamdaki malların imalatçıları tarafından ihracatçılara KDV
tahsil edilerek teslimi de mümkündür.
İhraç kaydıyla teslimlere ait faturanın esas itibarıyla ihracatçı firmanın
düzenlediği fatura tarihinden önceki bir tarihte düzenlenmiş olması
gerekir. İmalatçı tarafından düzenlenen fatura tarihinin; ihracatçı firmanın
düzenlediği fatura tarihi veya fiili ihraç tarihinden sonraki bir tarih olması
halinde, 213 sayılı Kanundaki fatura düzenleme sürelerine uyulması
kaydıyla tecil-terkin uygulamasından yararlanılabilir.

– Ancak, bu durumlar dışında ihraç kaydıyla teslime ilişkin faturanın, fiili ihraç
tarihinden sonraki tarihi taşıması halinde işlemin ihraç kaydıyla teslime
ilişkin şartlar açısından yapılacak inceleme veya YMM raporu ile tespit
edilmesi şartıyla terkin ve/veya iade işlemleri sonuçlandırılır.

İhracat, gümrük beyannamesinin kapanma tarihi itibarıyla gerçekleştiğinden,
süresinde ihraç edilmek kaydıyla bu tarih itibarıyla ihraç kaydıyla teslim
nedeniyle tecil edilen vergi, terkin edilebilir hale gelir. Ödenecek KDV
çıkmaması nedeniyle tecil edilecek vergisi bulunmayan mükellefler ise bu
tarihten itibaren iade talep edebilirler.

Bu yazımda ihraç kaydıyla teslime ilişkin bazı temel bilgilere yer verdik, sayfamda ihraç kayıtlı satış, ihraç kaydıyla satış, ihraç kaydıyla satışta tecil terkin uygulaması, ihraç kaydı nedir, ihraç kaydı ile satış muhasebe kaydı konularında da bilgiler bulabilirsiniz.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)