Tam İstisna - Kısmi İstisna Kavramları

Cevaplanmış
1
1

Tam istisna, KDV Kanununda istisna konusu olarak düzenlenen bazı işlemleri yapan mükelleflerin, bu işlemleri dolayısıyla yüklendikleri KDV tutarlarını yaptıkları işler dolayısıyla hesapladıkları KDV tutarlarından tamamıyla indirebilme, diğer taraftan da yüklenilen bu KDV tutarları indirim yoluyla giderilemezse iade olarak talep edebilme hakkına sahip olmalarını ifade etmektedir. Kısmi istisna ise, yine KDV Kanununda düzenlenen başka bazı istisna konusu işlemleri yapan mükelleflerin, bu işlemleri dolayısıyla
yüklendikleri KDV tutarlarını yaptıkları işler dolayısıyla hesapladıkları KDV toplamından adı geçen Kanunun
30/a maddesi hükmü uyarınca indirememelerini, ancak gelir veya kurumları vergisi matrahlarının tespitinde
maliyet ya da gider olarak dikkate alabilmelerini
ifade etmektedir. Tam istisnalar şunlardır.
– Mal ve hizmet ihracatı istisnası (KDV K. Md.11),
– Araçlarda istisna (KDV K. Md.13/a),
– Petrol aramalarında istisna (KDV K. Md.13/c),
– Teşvik belgeli yatırımlarda istisna (KDV K. Md.13/d),
– Transit taşımacılık istisnası (KDV K. Md.14),
Diplomatik istisnalar (KDV K. Md.15)

İyi Cevap
1
0

İndirilemeyecek katma değer vergisi:
MADDE 30 – Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez.
a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yeralan katma değer vergisi,
b) (3297 sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle değişen bent)(20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi, (*)
c) (5228 sayılı Kanunun 17’nci maddesiyle değişen bent)(1.12.2003 tarihinden geçerli olmak üzere) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi, (**)
d) Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,

Showing 1 result
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)