Vergi Vergi Usul Kanunu

Vergi Usul Kanunu’nda Maliyet Bedeli

MADDE 262 – Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin arttırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.

KANUNUN LAFZINDA SAYILANLAR

1) İktisap Edilmesi

2) Değerinin Arttırılması Münasebetiyle Yapılan Ödemeler

3) Bunlarla Müteferri Bilumum Giderler

maliyet bedeli

Müteferri aynı kökten gelen anlamına gelmektedir.
Bir harcamanın müteferri gider olarak maliyet bedeline eklenmesi için yapılan giderin satın alma bedeline veya değer artışı sağlayan gidere (bağlı) olarak yapılması gerekir.
Örneğin, bedelin döviz cinsinden belirlendiği mallarda satın alma tarihinden sonra ortaya çıkan kur farklarında ve kredili olarak alınan mallarda ödenen faizlerin, maliyet bedeline eklenmesinin gerektiği şeklindeki görüşün gerekçesi bunların müteferri gider olarak değerlendirilmesine dayanmaktadır.

Vergi idaresi, bu sürecin iktisap tarihinden hesap dönemi sonuna kadar yani bilanço gününe kadar geçen süreyi kapsadığını dolayısıyla bu sürede oluşan müteferri giderlerin de maliyete intikal etmesi gerektiğini kabul etmektedir.

Bir malın satın alınması halinde maliyet bedelinin hangi ödemelerden oluşacağını düzenleyen 262 nci maddedeki
tanımdan, iktisadi kıymetin satın alınmasından sonra değerinin arttırılması ile satın alınmasına bağlı olarak yapılan ödemelerin de maliyet bedelini içine aldığı anlaşılmaktadır..

(Ancak, Maliye Bakanlığı tarafından bugüne kadar yapılan düzenlemeler çerçevesinde söz konusu sürecin en fazla, iktisadi kıymetin satın alma tarihinden hesap döneminin sonuna kadar geçen süreyi kapsadığı anlaşılmaktadır.)

Maliyet Bedeli İle Değerlenen İktisadi Kıymetler
Gayrimenkuller (VUK Md. 269)
Gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı (VUK Md.269),
Tesisat ve makineler (VUK Md. 269),
Gemiler ve diğer taşıtlar(VUK Md. 269),
Gayri maddi haklar(VUK Md. 269),

Gayrimenkuller
MADDE 269 – İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir.
Bu Kanuna göre, aşağıdaki yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir:
1 – Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı;
2 – Tesisat ve makinalar;
3 – Gemiler ve diğer taşıtlar;
4 – Gayrimaddi haklar.

✓ Demirbaş eşya, alet, edevat, mefruşat (VUK Md. 273),

Demirbaş Eşya
MADDE 273 – Alât, edavat, mefruşat ve demirbaş eşya maliyet bedeli ile değerlenir. Bunların maliyet bedeline giren giderler, satınalma bedelinden gayrı komisyon ve nakliye giderleri gibi özel giderlerdir. İmal edilen alât, edavat, mefruşat ve demirbaşlarda imal giderleri satınalma bedeli yerine geçer.

✓ Emtia (VUK Md. 274 – 275),

Emtia
MADDE 274 – Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267’nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275’inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir.

İmal edilen emtia:
MADDE 275 – İmal edilen emtianın (Tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeli aşağıda yazılı unsurları ihtiva eder:
1 – Mamulün vücuda getirilmesinde sarfolunan iptidai ve ham maddelerin bedeli;
2 – Mamule isabet eden işçilik;
3 – Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse;
4 – Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse (Bu hissenin mamulün maliyetine katılması ihtiyaridir.);
5 – Ambalajlı olarak piyasaya arzedilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedeli.
Mükellefler, imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini yukarıki unsurları ihtiva etmek şartiyle diledikleri usulde tayin edebilirler.

✓ Zirai mahsuller (VUK Md. 276),

Zirai Mahsuller
MADDE 276 – Zirai mahsuller maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedeli, zirai mahsullerin hususiyetlerine göre 275’inci maddede yazılı unsurlara mütenazır olarak Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dairesinde hesaplanır.

✓ Zirai İşletmeye Dahil Hayvanlar (VUK Md. 277).

Hayvanlar
MADDE 277 – Zirai işletmelere dahil hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedelinin tesbiti mümkün olmıyan ahvalde maliyet bedeli yerine emsal bedeli alınır. Bu hükmün tatbikinde emsal bedeli, işletmenin bulunduğu mahal (Gezici hayvancılıkta kışlak) için zirai kazanç komisyonlarınca tespit edilmiş olan ortalama maliyet bedelidir.

GAYRİMENKULDEN NE ANLAŞILMASI GEREKİR ?
MK 704. maddesine göre gayrimenkuller; arazi, kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerden oluşur.
Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren giderler (Vuk Md.270):
1 – Makina ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri; (Zorunlu)
2 – Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden mütevellit giderler. (Zorunlu)
Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler. (İhtiyari)

GİDERİN NİTELİĞİ MALİYETE İTHAL
GÜMRÜK VERGİLERİ ZORUNLU
NAKLİYE GİDERLERİ* ZORUNLU
MONTAJ GİDERLERİ* ZORUNLU
YIKIM + TESVİYE GİDERLERİ ZORUNLU
NOTER GİDERLERİ İHTİYARİ
MAHKEME GİDERLERİ İHTİYARİ
KIYMET TAKDİRİ GİDERLERİ İHTİYARİ
KOMİSYON GİDERLERİ*** İHTİYARİ
TELLALİYE GİDERLERİ İHTİYARİ
EMLAK ALIM VERGİSİ** İHTİYARİ
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İHTİYARİ
VB. GİDERLER ÖRNEĞİN İNDİRİLEMEYEN KDV  İHTİYARİ

*** Komisyon giderleri << Demirbaş>> eşyada zorunlu unsur haline gelmektedir..
** Tapu harcı kastedilmiştir..
* Montaj ve Nakliye giderleri sadece makine ve teçhizatta malın maliyetine zorunlu olarak ithal edilir. Diğerlerinde bu uygulama ihtiyaridir.

  Maliyet bedeline dahil edilmesi ya da doğrudan gider yazılmaları ihtiyari giderler sınırlı olmayıp, benzer nitelikteki giderler maliyete dahil edilebileceği gibi doğrudan gider de yazılabilir.

  Zorunlu giderler daha sonradan ortaya çıksa bile maliyet bedeline dahil edilmek zorundadırlar . (dönem atlandıktan sonra)

✎ İhtiyari / zorunlu gider – Seçimlik olarak maliyete atabilmenin mantığı ise, finans kurumlarından kredi çekecek firmaların bilançolarının iyi görünmesi, olduğundan iyi görünmesidir..

Yazar Hakkında

Ferhat Gökçe

Yorum Yaz