Gecikme Zammı - Gecikme Faizi Kavramları

1
0

VUK’nun 112’nci maddesi, re’sen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlarda dava konusu
yapılmadan kesinleşen vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar, dava konusu yapılan vergilerde ise yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar geçen süreler için, AATUHK’nda (md.51, 52)
belirtilen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanacağını hükme bağlamaktadır. Bu düzenleme ile 1986 yılından itibaren vergi uygulamalarına, gecikme zammı kavramının yanında bir de gecikme faizi kavramı girmiştir. Bu iki kavramı karıştırmamak gerekir, aralarında fark vardır. Gecikme zammı muaccel hale gelmiş her çeşit kamu alacağına vade tarihini izleyen günden itibaren uygulandığı halde, gecikme faizi sadece re’sen, ikmalen, ve idarece tarh edilen vergilerde uygulama alanı bulmaktadır. Yani, tarh edilmiş ve
tahakkuk etmiş, ancak vadesinde ödenmemiş vergilere değil, hiç tarh edilmemiş veya eksik tarh edilmiş vergilere gecikme faizi uygulanmaktadır.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend