Enflasyon Düzeltmesi

1
0

Enflasyon Düzeltmesi
Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298’inci maddede
enflasyon düzeltmesi yapmak
için iki şart öngörülmüştür:
1- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,
2- Bilanço esasına göre defter tutmak.
Bu iki şartın birlikte gerçekleşmesi durumunda anılan
mükellefler için enflasyon düzeltmesi yapmak zorunludur..
Ancak kazançlarını işletme hesabı esasına göre tespit eden gelir ve
kurumlar vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabı amortismana
tabi iktisadi kıymetlerini VUK 298/A-6 hükmünce düzeltilmiş tutarlar
üzerinden amortismana tabi tutabilirler.

VUK’un mükerrer 298’inci maddesinde düzeltilecek mali
tablolar tek tek sayılmamış, bu konuda Maliye
Bakanlığına yetki verilmiştir.
338 no.lu VUK Genel Tebliğine göre enflasyon düzeltmesi
yapmak zorunda olan mükelleflerin düzeltme şartlarının
oluşması halinde 01.01.2004 tarihinden sonra
düzenleyecekleri mali tablolardan sadece bilançolarını
düzeltme işlemine tabi tutmaları zorunludur.
Buna göre 31 Aralık 2015 tarihinde şartların oluşması
durumunda sadece 31 Aralık tarihli bilanço
düzeltilecektir.
Enflasyon Düzeltmesi Yapılacak Dönem
Fiyat endekslerindeki artışın içinde bulunulan dönem
dahil son üç hesap döneminde %100’den, ve içinde
bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla olması
halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi
tutulması gerekir. Kapsama giren mükellefler geçici vergi dönemlerinin
sonunda da mali tablolarını düzenlemek ve enflasyon
düzeltmesi yapmak zorundadır.
Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın,
gümüş alım satımı ve imali ile iştigal eden
mükellefler yukarıdaki şartlar gerçekleşmese
de enflasyon düzeltmesi yapacaklardır.

Enflasyon Düzeltmesini Sona Erdiren Şartlar
Enflasyon düzeltmesi yapılan bir dönemden sonraki ÜFE’deki artışın :
– İçinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’ü ve
– İçinde bulunulan hesap döneminde %10’u geçmemesi halinde
enflasyon düzeltmesi sona erer.
Enflasyon düzeltmesi yapılmaması için bu iki şartın birlikte
gerçekleşmemesi gerekir şartlardan birinin gerçekleşmesi durumunda
enflasyon düzeltmesi yine yapılacaktır.

Enflasyon Düzeltmesinde Uygulanacak Katsayılar:
Enflasyon düzeltmesi, parasal olmayan kıymetlerin
enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının
düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle yapılır.
Düzeltme Katsayısı: Daha önce yapılmış düzeltme
işleminden sonra aktife giren kıymetlerin (düzeltmeye tabi
tutulmamış olan kıymetlerin) düzeltme işleminde
kullanılır. Yani en son düzeltme yapılan tarihten sonra
iktisap edilen kıymetlerin düzeltmesinde kullanılır.
Taşıma Katsayısı: Daha önceki dönemlerde enflasyon
düzeltmesi yapılmışsa enflasyon düzeltmesi yapılan
kıymetin taşıma işlemi yapılmak suretiyle yeni değeri
bulunur.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend