Cezalarda İndirme

Cevaplanmış
1
1

Cezalarda İndirme Cezalarda İndirme (md. 376)
İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi veya
vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı,
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını, mükellef veya vergi sorumlusu,
ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde
ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183
sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden
itibaren 3 ay içinde ödeyeceğini bildirirse;
1- Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı,
müteakiben kesilenlerde üçte biri,
2- Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri,
indirilir.
– Yukarıdaki hükümler, vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları
hakkında da uygulanır.

Yukarıda da görüleceği üzere;
Vergi ziyaı cezasında birinci defada 1/2’si müteakiben kesilen cezalarda ise
1/3’ü indirilecektir. 1/2 oranındaki ceza indirimi bir mükellefin tüm
mükellefiyet hayatı boyunca bir defa yararlanabileceği bir haktır.
Eğer
mükellef 1/2 oranındaki ceza indirimden bir defa faydalanmış ise bundan
sonraki, örneğin 15 yıl sonra, kesilen vergi ziyaı cezalarında 1/3 oranında
indirimden faydalanabilecektir.
Usulsuzluk ve Özel Usulsüzlük cezaları için de bu müesseseden faydalanabileceklerdir.

Bu uygulama ile cezaların belli bir oranı ortadan kalkar. Ancak dikkat
edileceği üzere söz konusu kanun metni gecikme zammı ve gecikme
faizine ilişkin herhangi bir indirim öngörmemiştir. Dolayısıyla sadece
vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için bu uygulamadan
faydalanılabilmektedir.
– Ceza muhatabı bu uygulamadan faydalanmak için, ceza ihbarnamesinin
tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine dilekçe ile başvurmak
zorundadır. Mükellef veya sorumlu ödeyeceğini bildirdiği indirimli
cezayı vadesinde ödemez ise veya dava konusu yaparsa bu
indirimden faydalanamaz.

– Cezalarda indirim esas itibarıyla uzlaşma hükümlerinden faydalanmak
istemeyen ceza muhatabı için geçerlidir. Uzlaşma talep edilmesi halinde,
cezalarda indirim hükümlerinden faydalanılamaz. Ancak uzlaşma
tutanağı imzalanmadan evvel, uzlaşmadan vazgeçip cezalarda indirim
müessesinden faydalanılabilinir.

En iyi Cevap
0
0

Mükellef veya sorumlusuna birkaç vergi türünde birden aynı anda vergi ziyaı cezası
kesilmiş ise ve eğer ilk defa cezalarda indirim müessesesinden faydalanacaksa tüm
vergi ziyaı cezalarında 1/2 oranında indirim uygulanır.

Harika Cevap
1
0

Bilindiği üzere; Vergi Usul Kanunu’nun 344’ncü maddesi gereğince, Vergi
ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi
ziyaı cezası kesilmekte, vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle
sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise
bir kat olarak uygulanmaktadır.
Ayrıca vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk
edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten
sonra verilen vergi beyannameleri için kesilecek vergi ziyaı cezası yüzde
elli oranında uygulanmaktadır.
Bu noktada, 344’ncü madde kapsamında kesilen vergi ziyaı cezalarının
tamamında ilgililer gerekli şartları taşımaları halinde indirimden
faydalanabilirler.
Tekerrür nedeniyle arttırılarak kesilen cezalar da indirim kapsamına
girmektedir.
Zira cezaların tekerrürü nedeniyle yapılan artırımlarda,
artırılan kısım üzerinden ceza aslının tabi olduğu oranda indirim
yapılacaktır.

Showing 2 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)