Telif Kazancının Vergilendirilmesi

Cevaplanmış
0
0
Bay Ferhat Gökçe, yazdığı şiir kitabının satışından elde edilen 10.000 TL telif kazancı elde etmiştir. Bunun vergilendirilmesi nasıl olacaktır ? 
(Söz konusu kazanç üzerinden ilgili yayınevi gelir vergisi tevkif atı yapmıştır.)
En iyi Cevap
1
0
Ferhat Gökçe’nin yazdığı şiir kitabının telif hakkını satması neticesinde elde ettiği gelir, telif kazancı olması nedeniyle, GVK’nın 18’inci maddesi uyarınca vergiden istisna olup; ilgili madde uyannca vergisel ödevler GVK’nın 94 uncü maddesi uyarınca sorumlu sıfatıyla İlgili yayınevi tarafından yerine getirilecektir. 
 
Serbest meslek kazançlarında:
MADDE 18 –  Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.
Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.
Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.
Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94’üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.
 
✎ Zaten ilgili yayınevi yaptığı ödemeden gelir vergisi tevkifatını yapmıştır.
✎ Bu durumda söz konusu gelir, tutan GVK’nın 86/1-a maddesi uyarınca ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.
Toplama yapılmayan haller:
MADDE 86- Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.
1. Tam mükellefiyette;
a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar, bu Kanunun 75’inci maddesinin (6327 sayılı Kanunun 7’nci maddesiyle değişen ibare)(29.8.2012 tarihinden geçerli olmak üzere) (15) ve (16) numaralı bentlerinde () yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı, 
Showing 1 result
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)