Kategori - Gelir Vergisi

Gelir Vergisi Kanunu uygulaması ile ilgili açıklayıcı makaleler, örnekler ve farklı yorumlar.

Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Vergi

Finansman Gider Kısıtlaması

Finansman Gider Kısıtlaması4008 sayılı kanunla vergi mevzuatımıza girip 1995-2004 yılları arasında uygulanan, 6322 sayılı kanunla gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına eklenen hükümlerle 01.01.2013 tarihinden itibaren yeniden uygulama alanı bulan,“Finansman giderlerinin bir kısmının gider yazılamaması” olarak tanımlanabilir. Continue Reading

Gelir Vergisi Vergi

Gelirin Türkiye’de Elde Edilmesi Kriteri

Gelir Vergisi Kanunu gerçek kişilerin gelirlerini vergiye tabi tutmuş olup geliri, “bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır” şeklinde tanımlamıştır. Buna ilavetenhangi tür iratlarınvergiye tabi olacağı da kanunun 2. maddesinde sayılmak suretiyle belirtilmiştir. Bunlar; Ticari Kazanç, Zirai Kazanç, Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları ve Diğer Kazanç ve İratlardır. Bu iratları elde eden gerçek veya tüzel kişiler gelir vergisi kanununa göre gelir elde etmiş olmaktadır . Gelir Vergisi Kanunu’nda iki tür mükellefiyet belirlenmiş olup, bunlar Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri gelirlerin tamamıüzerindenvergilendirilecekolan tam mükellefler ile sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilecek olan dar mükelleflerdir. Gelir Vergisi Kanununda yer alan düzenlemeye göre, ikametgahı Türkiye’de bulunan veya bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturan gerçek kişiler tam mükellefiyet esasında vergilendirileceklerdir. Dolayısıyla, Türkiye’de ikametgahı olmayanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturmayanlar Türkiye’de yerleşmiş sayılmazlar. Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlardan dolayı dar mükellef olarak vergilendirilirler. Dar mükellef gerçek kişiler, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir, yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratlarını Türkiye’de beyan etmezler. Gelir Vergisi Kanunu’nun 3. bölümü(Dar Mükellefiyet) 7.maddesinde dar mükellefler için gelirin Türkiye’de elde edilmiş sayılmasının kriterleri sıralanmıştır. Continue Reading

Gelir Vergisi Vergi

Gelir Vergisi’nde Götürü Gider Uygulaması

GVK`nun 40’ıncı maddesinin 1 numaralı bendinin parantez içi hükmü ile, ihracat, yurtdışında inşaat, onarma, montaj (194 Seri no’lu GVK Genel Tebliğinde; “montaj ve teknik, hizmetler” şeklinde düzenleme yer almaktadır.) ve taşımacılık faaliyetinde bulunan mükelleflere, bu bentte yazılı giderlere ilaveten, bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla, yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları tutarı gider olarak indirebilme imkanı getirilmiştir. Continue Reading

Send this to a friend