Arşiv - Temmuz 2015

Gelir Vergisi Vergi

Diğer İndirimler Yazı Serisi-Şahıs Sigorta Primleri ve Bağkur Primleri

Bu yazı serisinde ticari kazancın tespitinde yapılacak indirimlerin dışında,Gelir Vergisi Beyannamesinden ayrıcaindirim konusu yapılabilecek olan harcamalaraKurumlar Vergisi Kanunu 10. Md.’de yer alan düzenlemelerle bağlantılı olarak yer vereceğim. Yazı serisinin ilk konusu olarakŞahıs Sigorta Primleri ve Bağkur Primlerinin yıllık beyanname üzerinde indirimini ele alıyorum. GVK MADDE 89- Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir. Yorum:indirimlerin yapılabilmesi için beyan edilen gelirin varlığı şarttır. Söz konusu gelir unsurlarından biri, birkaçı ya da tamamının varlığı ve bunlarınbeyana tabi olması halinde söz konusu indirimlerbeyanname üzerinde dikkate alınabilecektir. Beyan Edilen Gelir Kavramı ise GVK-3/2003-3 numaralıGelir Vergisi Sirküleri’nin “3.2” başlıklı bölümünde, “yıllık gelir vergisi beyannamesin de yer alan indirimlerve geçmiş yıl zararları toplamından öncekitutar” şeklinde ifade edilmiştir. Yıllık beyanname ile beyan edilmesi gereken birgelirin bulunmaması veya bir kazanç elde edilmesinerağmen yıllık beyanname verilmesinin zorunlu olmamasıhalinde ise söz konusu indirim imkanından yararlanılmasımümkün olmayacaktır. Söz konusu indirimlerin zarar beyan edilmesi ya dagelirin yetersiz olması nedeniyle indirilememesi halindesonraki yıllarda indirim konusu yapılması veyazarar olarak devredilmesi de mümkün değildir. Continue Reading

Send this to a friend