Ticari Faaliyet Kapsamında Elde Edilen Devlet Tahvili İçin İndirim Uygulanabilir Mi?

1
1

Gvk’nın  İrat SAyılmayan Haller Başlıklı 76’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  ”(5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki fıkra) (4369 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesiyle eklenen fıkra)(1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) 75’’inci maddenin ikinci fıkrasının 5, 6, 7, 12 ve 14 numaralı bentlerinde yeralan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) aşağıda belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısım, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınır. Bu hükmün tevkif yoluyla kesilen vergiye şümulü yoktur. Bu indirim, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, risk sermayesi yatırım fonları ve ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıklarından sağlanan kâr payları hakkında da uygulanır. Ticari işletmelere dahil bu tür gelirler hakkında indirim uygulanmaz. İndirim oranı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle Maliye Bakanlığı’nca tespit edilir.” hükmü gereğince 01.01.2006 tarihine kadar her nevi tahvil faizlerinde ve hazine bonusu faizlerinde indirim oranı uygulaması mevcuttu.

Bu hükümden hareketle 01.01.2006 tarihi öncesinde ”Ticari Faaliyet Kapsamında” iktisap olunan tahvillere indirim oranı uygulanamayacaktır.  Çünkü ticari faaliyet kapsamında elde edilen faiz geliri ticari kazanç sayılmaktadır. 

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend