Tahsis Yapılamayacak ve Bedelsiz Devredilemeyecek Taşınmazlar

1
0

Aşağıda belirtilen taşınmazların tahsis ve devri yapılamaz;
a) Tapu kayıtlarında devredilemeyeceğine ilişkin şerh veya tedbir bulunan taşınmazlar,
b) Kadastro Mahkemesinde mülkiyeti ihtilaflı olan taşınmazlar,
c) İmar planı ve imar düzenleme işlemi davalı olan taşınmazlar,
ç) Tahsis yapacak veya devredecek kamu idaresi ile tahsis yapılacak veya devredilecek kamu idaresi dışında üçüncü bir paydaşı bulunan paylı taşınmazlar,
d) Devir durumunda elbirliği mülkiyetinde bulunan taşınmazlar,
e) Tapu tahsis belgesi şerhi bulunan taşınmazlar,
f) Kamu idarelerince üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş taşınmazlar,
g) İmar planında öngörülen amaç dışındaki kullanımlar için talep edilen taşınmazlar,
ğ) İmar planlarında meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tapudan terkin edilecek olan
ve başka kullanımlar için talep edilen taşınmazlar,
h) Kıyı tanımına giren ve tapu kayıtlarının, kıyı mevzuatına göre terkini gereken taşınmazlar,
ı) Özel kanunları gereğince, gerçek kişilerle kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine tahsisi, devri, emirlerine ve kullanımlarına bırakılması, satışı,
irtifak hakkı veya trampa yoluyla verilmesi gereken taşınmazlar,
i) Kullanımı, tahsisi, devri, tasarrufu ve benzeri işlemleri özel
düzenlemelere veya ilgili kurum ve kuruluşların iznine tabi olan taşınmazlar

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend