Kontrol Edilen Yabancı Kurumdan Elde Edilen Kar Payının Vergilendirmesi

1
0

Menkul sermaye iratlarında İstisnalar:
MADDE 22 – (3239 sayılı Kanunun 138’inci maddesiyle 1.1.1986 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış olup, 4842 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle 24.4.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir)(2003 yılı gelirleri dahil) 1. (6327 sayılı Kanunun 3’üncü maddesiyle değişen fıkra)(29.8.2012 tarihinden geçerli olmak üzere) Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır. (*)
2. Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94’üncü madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.


Yukarıdaki hükümden de anlaşılacağı üzere kar payı istisnasından yararlanabilmek için kar payını dağıtan kurumun tam mükellef kurum olması zorunludur.  

Kontrol edilen yabancı kurumdan elde edilen kar payı vergi tevkifatına tabi tutulmadığından, ilgili kar payının GVK 86/1-d bendindeki haddi geçmesi halinde beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir.

GVK MD 86/1-d:  Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı (2014 yılı için yeniden değerleme oranının % 10,11 olması ile değişen miktar)(1.1.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) 1.500.- TL.yi (*) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend