İşe Başlamada Teminat Uygulaması

0
0

Münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis
ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor
ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek
görülmediğinin raporda belirtilmesi üzerine işi bırakmış
addolunan ve mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin
edilenlerden, serbest meslek erbabının, şahıs işletmelerinde
işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, ticaret
şirketlerinde; şirketin, kanuni temsilcilerinin, yönetim kurulu
üyelerinin, şirket sermayesinin asgari % 10’una sahip olan gerçek
veya tüzel kişilerin ya da bunların asgari % 10 ortağı olduğu veya
yönetiminde bulundukları teşebbüslerin, tüzel kişiliği olmayan
teşekküllerde bunları idare edenlerin veya düzenlenen raporda
fiillerin işlenmesinde bilfiil bulundukları tespit edilenlerin işe
başlama bildiriminin alınması halinde
;
Bunlar adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için, işe başlama
bildiriminde bulunanların ve mükellefiyeti terkin edilenlerin tüm
vergi borçlarının ödenmiş ve 6183 sayılı Kanun’da sayılan nev’iden
77.000 Türk Lirasından (1.1.2014’den itibaren) ve
düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın %
10’undan az olmamak üzere teminat verilmiş olması şarttır.

Ayrıca, yukarıda sayılanların ortağı oldukları adi ortaklıkların,
kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, şirket sermayesinin asgari
% 10’una sahip oldukları ticaret şirketlerinin veya idare ettikleri
tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin işe başlama bildiriminde
bulunması halinde de aynı uygulama tatbik edilecektir.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend