Girişim sermayesi fonunun indirim konusu yapılabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

1
0

– İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10’unu, toplam fon
tutarının ise öz sermayenin %20’sini aşmaması (İki şartın birlikte
gerçekleşmesi gerekmektedir.),
– Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak
olan ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi girişim
sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması,
-Ayrılan fon tutarının ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca
gösterilmesi gerekmektedir.
İndirim tutarının tespitinde beyan edilen gelir olarak ticari bilanço kâr veya
zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları
ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari
bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler – geçmiş yıl
zararları – tüm indirim ve istisnalar]
dikkate alınacaktır.

6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine
eklenen (g) bendi ile de Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre
girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu
yapılabilecektir.

Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu
ilgili dönem kazancından ayrılacağından, pasifte özel bir fon hesabına
alınacak tutar hesap dönemi sonu itibarıyla tespit edilebilecektir. Bu
çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, izleyen hesap döneminin
başından itibaren kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe
kadar yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla geçici vergilendirme dönemlerinde fon ayrılması ve indirim uygulamasından yararlanılması mümkün değildir.

Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların mükelleflerce pasifte
geçici bir hesapta tutulması, fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim
sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması
gerekmektedir.
Söz konusu yatırımın yapılmaması halinde, indirim konusu
yapılan tutar nedeniyle tahakkuk ettirilecek vergi gecikme faizi ile birlikte
mükelleften tahsil edilecektir.

İndirim konusu yapılacak tutarın tespitinde, her yıl girişim sermayesi
fonu olarak ayrılan tutarlar ayrı ayrı dikkate alınacak, önceki yıllarda ayrılan
fon tutarları için tekrar indirim uygulanmayacaktır.
Ancak, ayrılan toplam fon
tutarı hiçbir suretle öz sermayenin %20’sini aşamayacaktır.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend