4483 sayılı Kanun’a göre İdarece Ön İnceleme Yapılabilmesi için Gerekli Şartlar

0
0

4483 sayılı Kanun’a göre İdarece Ön İnceleme Yapılabilmesi için Gerekli Şartlar
Fiil, TCK veya diğer kanunlarda yer alan bir suç olmalıdır: 4483 sayılı Kanun kapsamında ön inceleme yapılabilmesi için her şeyden önce fiilin Türk Ceza Kanunu ya da diğer kanunlarda suç olarak tanımlanması gerekir. Eğer fiil TCK ya da diğer kanunlarda suç olarak tanımlanmamış ise memur veya kamu görevlisi hakkında ön inceleme yapılamaz. Ancak bu durumda fiil disiplin hükümleri açısından disiplin cezasını gerektiren bir fiil ise memur veya diğer kamu görevlisi (657 sayılı Kanuna tabi olanlar için) hakkında disiplin soruşturması yapılır.
Fiili işleyen kişi memur veya diğer kamu görevlisi olmalıdır: 4483 sayılı Kanun kapsamında ön inceleme yapılabilmesi için fiili işleyen kişinin memur veya diğer kamu görevlisi olması gerekir. Memur veya diğer kamu görevlisi olmayan kişiler hakkında ise genel yargılama usulleri geçerli olacaktır.
Konusu suç teşkil eden fiil memurun idari görevi sebebiyle işlenmiş olmalıdır: Görevi Sebebiyle İşlenen Suç, kamu görevlisinin ilgili yasa ve mevzuat uyarınca yerine getirmekte olduğu görevi nedeniyle işlediği ve doğrudan görevin içeriği veya biçimsel koşulları ile ilgili olan; başka bir anlatımla, yapılan görevle illi bağı bulunan, görevin yerine getirilmemesi veya geç yerine getirilmesi suretiyle ya da görevin sağladığı yetki veya nüfuz kötüye kullanılarak işlenebilen ve bu nedenle de çoğu kez görevin yapılması veya yapılmamasının doğal sonucu olan ve failin memur olmasının suç tipinde kurucu unsur olarak öngörüldüğü suçtur. Yine görev sebebiyle işlenen bir suçun 4483 sayılı Kanun kapsamında sayılabilmesi için görevin idari nitelikte bulunması gerekir çünkü adli nitelikteki bir görev sebebiyle işlenen suçlar bu Kanun kapsamında bulunmamaktadır. Konusu suç teşkil eden fiil memurun idari görevi sebebiyle işlenmemiş ise genel yargılama usulleri geçerli olacaktır.
Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali olmamalıdır: İşlenen suçun 4483 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilebilmesi için ağır cezayı gerektiren suçüstü hali olmamalıdır. Suçüstü; Suçüstü: i) İşlenmekte olan suçu, ii)Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu, iii) Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suçu, ifade eder. İşlenen fiilde ağır cezayı gerektiren suçüstü hali varsa genel yargılama usulleri geçerli olacaktır.
Özel Kanununda 4483 sayılı Kanuna tabi olmayacağına dair herhangi bir düzenleme olmamalıdır: Eğer özel kanununda 4483 sayılı Kanuna tabi olmayacağına dair bir hüküm varsa genel yargılama usulleri veya özel kanununda öngörülmüş yargılama usulü uygulanacaktır.
Çeşitli Kanunlarla suçu işleyenin unvanı nedeniyle 4483 sayılı Kanuna tabi olacağına dair özel bir hüküm olabilir: 3628 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre aynı maddenin birinci fıkrasındaki suçları işleyen müsteşar, vali ve kaymakamlar hakkında da 4483 sayılı Kanun kapsamında ön inceleme yapılır.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend