Arşiv - Haziran 13, 2015

Gelir Vergisi Vergi

Gelirin Türkiye’de Elde Edilmesi Kriteri

Gelir Vergisi Kanunu gerçek kişilerin gelirlerini vergiye tabi tutmuş olup geliri, “bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır” şeklinde tanımlamıştır. Buna ilavetenhangi tür iratlarınvergiye tabi olacağı da kanunun 2. maddesinde sayılmak suretiyle belirtilmiştir. Bunlar; Ticari Kazanç, Zirai Kazanç, Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları ve Diğer Kazanç ve İratlardır. Bu iratları elde eden gerçek veya tüzel kişiler gelir vergisi kanununa göre gelir elde etmiş olmaktadır . Gelir Vergisi Kanunu’nda iki tür mükellefiyet belirlenmiş olup, bunlar Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri gelirlerin tamamıüzerindenvergilendirilecekolan tam mükellefler ile sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilecek olan dar mükelleflerdir. Gelir Vergisi Kanununda yer alan düzenlemeye göre, ikametgahı Türkiye’de bulunan veya bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturan gerçek kişiler tam mükellefiyet esasında vergilendirileceklerdir. Dolayısıyla, Türkiye’de ikametgahı olmayanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturmayanlar Türkiye’de yerleşmiş sayılmazlar. Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlardan dolayı dar mükellef olarak vergilendirilirler. Dar mükellef gerçek kişiler, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir, yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratlarını Türkiye’de beyan etmezler. Gelir Vergisi Kanunu’nun 3. bölümü(Dar Mükellefiyet) 7.maddesinde dar mükellefler için gelirin Türkiye’de elde edilmiş sayılmasının kriterleri sıralanmıştır. Continue Reading

Send this to a friend