Arşiv - Haziran 8, 2015

Gelir Vergisi Vergi

Gelir Vergisi’nde Götürü Gider Uygulaması

GVK`nun 40’ıncı maddesinin 1 numaralı bendinin parantez içi hükmü ile, ihracat, yurtdışında inşaat, onarma, montaj (194 Seri no’lu GVK Genel Tebliğinde; “montaj ve teknik, hizmetler” şeklinde düzenleme yer almaktadır.) ve taşımacılık faaliyetinde bulunan mükelleflere, bu bentte yazılı giderlere ilaveten, bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla, yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları tutarı gider olarak indirebilme imkanı getirilmiştir. Continue Reading

Send this to a friend